Twitter

Sunday, April 8, 2018

Essays and Audio Parashat Shmini

Monday, April 2, 2018

Reflections on the Rav, on his Yahrzeit

Reflections on the Rav, on his Yahrzeit


1.    שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תס:א
אין לשין  מצת מצוה ולא אופין אותה על ידי א"י, ולא על ידי חרש שוטה וקטן.
2.    טור אורח חיים הלכות פסח סימן תס         
אין עושין המצות ע"י עכו"ם חרש שוטה וקטן והכי איתא בשאלתות לשה עכו"ם לעיסה או חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור נינהו אף על גב דאפייה ישראל בר דעת ועבד בה שימור בשעת אפייה לא נפיק בה ידי חובתו א)וכ"כ רב כהן צדק לצאת ידי חובתו בליל ראשון אינו אלא א]במצה שאפאה ישראל לשם מצה דכתיב ושמרתם את המצות עד שיהא שימור לשם מצה ורב האי גאון כתב מצה שאפאה עכו"ם בפני ישראל ע"י שימור כתיקונה מותר לישראל לאוכלה ובעלי מעשה וחסידים מחמירין על עצמם כגאונים המחמירין ולשין בעצמם ואופין כההיא דאמרינן מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה לכן מצוה על כל אדם להשתדל בעשיית המצות ובאפייתן וכן היה נוהג א"א הרא"ש ז"ל היה משתדל בהן ועומד על עשייתן ומזרז העוסקים בהן והיה מסייע בעריכתן
3.    בגדי ישע סימן תס [שו"ע סעיף א]
אין לשין מצות מצוה וכו'. דבעינן שימור לשמה דאמר קרא ושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשם מצוה וזהו דעת השאלתות לא נפיק י"ח אלא במצה דמינטרא מחימוץ מן כד מיא נפיל עליה ואי אמטינהו לחיטי עכו"ם חש"ו לא נפיק י"ח ע"כ אפילו אפאה בפני ישראל ושמרה כהלכתה לא מהני שצריך לעשותה לשמה, והמג"א הביא דיעות אי מהני ישראל עומד על גבו ורבו בזה דיעות, והרב"י הביא ר"י ז"ל שכתב דמחלק דכל דבר שאפשר לעשותו ע"י שליח כוונת העומד ע"ג ככונת העושה מעשה דה"ל כשלוחו אבל דבר שא"א לעשות ע"י שליח לא מהני כוונת העע"ג ככוונת העושה ובזה מתרץ כמה קושית התוס' בגיטין דף כ"ב ע"ב ע"ש, ולכתחלה יזהר לצאת ידי כל הדיעות לעשות ע"י אנשים גדולים ובני מצוה ויזרז שיהיה כוונת עשייתן לשם מצה הן בלישה ועריכה והן באפייה כשיתנם לתנור יהיה נתינתן לשם מצות מצה כהלכתה וכן ביציקת מים לעיסה עושין ע"י תינוקות יש ליזהר גם בזה:
4.   רא"ש מסכת פסחים פרק ב
ונהגו באשכנז וצרפת לשומרן *משעת טחינה לפי שאז מקריבין אותן אל המים שטוחנן ברחים של מים. רב אלפס כתב ומיבעי ליה לנטורי קמחא דפסחא משעת קצירה דכתיב ושמרתם את המצות. ובשאלתות [פ' צו סי' ע"ה] כתב לא נפק אינש ידי חובתו אלא במצה דמינטר ליה מחימוץ מן(ת) דנפלה מיא עילויה(א) והיכא דאמטינהו לחיטין נכרי חרש שוטה וקטן לא נפיק ידי חובתו.(ב) אי נמי לשה לעיסה נכרי חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור אינון ואף על פי דאפייה ישראל בר דיעה ועביד בהו שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה. ורב כהן צדק ז"ל כתב לצאת ידי חובה בלילה הראשונה אינה(ג) אלא במצה שאפאה ישראל לשם מצה שנאמר ושמרתם את המצות עד שתהא משומרת לשם מצה. ורב האי גאון ז"ל כתב מצה שאפאה נכרי לפני ישראל על ידי שימור כתקונה מותרת לישראל לאוכלה. ובעלי מעשה וחסידים והתמימים מחמירין על עצמן(ד) כגאונים המחמירין ולשין ואופין בעצמן כההיא דאמרינן מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה:
5.   שאילתות דרב אחאי פרשת צו שאילתא עו
ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן הזה מניין ת"ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה לדורות ולא נפיק ידי חובתיה אלא במצה דמינטר לה מחימוץ לשום מצה מכי נפלין מייא עליה והיכא דאמטינהו לחיטי גוי או חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור נינהו אינ' לשה לעיסה גוי חרש שוטה וקטן אף על גב דאפינהו ישראל בר דיעה ועביד לה שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה ואי לית ליה למיכל כוליה סעודתא מהאיך דמנטר אכיל ברישא מהאיך דלא מינטרא והדר אכיל כזית מהאי דמנטר ומברך אמרור ואכיל והדר אכיל מצה ומרור בהדי הדדי ונפיק ידי חובתיה.
6.    תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לח עמוד א
חלת תודה ורקיקי נזיר וכו'. מנא הני מילי? - אמר רבה: דאמר קרא תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לח עמוד ב  ושמרתם את המצות - מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח. רב יוסף אמר: אמר קרא שבעת ימים מצות תאכלו - מצה הנאכלת לשבעת ימים, יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים אלא ליום ולילה. תניא כוותיה דרבה, ותניא כוותיה דרב יוסף. תניא כוותיה דרבה: יכול יצא ידי חובתו בחלות תודה ורקיקי נזיר - תלמוד לומר ושמרתם את המצות - מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח.
7.    רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ו הלכה ט 
חַלּוֹת תּוֹדָה וּרְקִיקֵי נָזִיר שֶׁעָשָׂה אוֹתָן לְעַצְמוֹ, אֵין יוֹצְאִין בָּהֶן:  שֶׁנֶּאֱמָר "וּשְׁמַרְתֶּם, אֶת-הַמַּצּוֹת" (שמות יב,יז)--מַצָּה הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְעִנְיַן מַצָּה בִּלְבָד, הִיא שֶׁיּוֹצְאִין בָּהּ; אֲבָל זוֹ, מִשְׁתַּמֶּרֶת לְעִנְיַן הַזֶּבַח.  וְאִם עֲשָׂיָן לִמְכֹּר בַּשּׁוּק, הֲרֵי זֶה יוֹצֶא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ:  שֶׁהָעוֹשֶׂה לִמְכֹּר בַּשּׁוּק, בְּדַעְתּוֹ שְׁאִם לֹא יִמָּכְרוּ יֹאכַל אוֹתָן; וְנִמְצָא בְּשָׁעַת עֲשִׂיָּתָן, שְׁמָרָן לְשֵׁם מַצָּה.
8.    רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת סוכה דף ט עמוד א
שם. תוס' ד"ה סוכה. ז"ל: בירושלמי תני כו' מצה ישנה פלוגתא דב"ש וב"ה, א"ר, דברי הכל הוא, מכיון שלא עשאה לשם פסח דבר ברי הוא שלא דקדק בה, עכ"ל. לפי הירושלמי רק ב"ש דרשו עשיית מצה לשם פסח. אולם אליבא דב"ה, גם המצה שאינה עשויה לשמה כשרה למצוה. ולמסקנת הירושלמי, גם לב"ה אין לאכל מצה ישנה בפסח, אך לא משום חסרון לשמה אלא מפני החשש שלא דקדק בה לשמרה מחמוץ.
והנה הירושלמי חולק לכאורה על סוגיא מפורשת בתלמוד בבלי במסכת פסחים (לח א), דאיתא התם: חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אין יוצא בהן, מנה"מ, אמר רבה דאמר קרא ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח, עכ"ל. לפי פשטות הסוגיא בפסחים יש דין של שמירת המצה לשמה בעשיית מצות מצוה לפסח. וכן פירש רש"י שם בד"ה ושמרתם, וז"ל: כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ התכוון לשם מצה של מצוה כו' דבעינן שמור לשם מצוה, עכ"ל.
אכן נראה שהרמב"ם חולק בזה על רש"י, ואליביה ניתן לומר שאין מחלוקת בין הירושלמי והבבלי. (ביאור זה בשיטת הרמב"ם הוא מפי אביו של מו"ר שליט"א הגאון ר' משה זצ"ל א) ז"ל הרמב"ם (פ"ו מחמץ הל"ט): חלות תודה ורקיקי נזיר שעשו אותן לעצמן אין יוצאין בהן שנאמר ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לענין מצה בלבד הוא שיוצאין בה אבל זו משתמרת לענין הזבח, עכ"ל. הגר"מ זצ"ל ביאר, דלרמב"ם, הלשמה של לשם זבח הוא הפוסל את המצה אבל - בניגוד לרש"י - אין לרמב"ם דין שהשומר את המצה צריך לכוון לשם מצוה. הוכחה נוספת לכך הביא הגר"מ זצ"ל ממה שבכל הלכות חו"מ אין הרמב"ם מצריך שמירת המצות של מצוה לשמה. אילו היה סובר הרמב"ם כרש"י בודאי לא היה עובר בשתיקה על הלכה יסודית כזאת, וע"כ, שלרמב"ם, אין צורך לשמר את המצות לשמה - שלא כרש"י….אמנם לפי ביאורו של הגר"מ זצ"ל לק"מ. לרמב"ם, אין דין שמור לשם מצוה שמעכב בהכשרן של מצות מצוה. אך הדין הוא שמצות המשומרות לתכלית אחרת כמו לשם זבח או לכלבים נפסלו. ובכן מצות הנלושות במי פרות, אף על פי שאין בהן קיום שמירה לשמה, לא נפסלו ע"י שמירה פסולה. לפיכך פוסק הרמב"ם שיוצאים בהן מצות מצה. אליבא דהרמב"ם ליכא קושי בדברי הירושלמי ופוסק כב"ה שם שמצות מצוה כשרות גם בלי שמירה בכוונה לשם חובת מצה.
ב - דרך אגב, לפי הרמב"ם, ע"פ ביאורו של הגר"מ זצ"ל, יוצא, שמצות הנילושות והנאפות במכונה מקמח השמור משעת קצירה כשרות למצוה, שכן נאפו לצורך אכילת אדם, ושמורות הן מחמוץ. גם לא נפסלו בשמירה לשם זבח או בשמירה לכלבים. ובניגוד לשיטת רש"י, אין לרמב"ם הדין שרק שמירה לשם מצת מצוה ולשם קיום מצות אכילה מכשרת את המצות למצוה.

Thursday, March 29, 2018

Lectures and Essays for Pesach and the Omer

Lectures and Essays for Pesach and the OmerLectures:
Machine Matzot - Some History, Some HalachaThe Evolving Haggada 

Those who helped the Jews leave Egypt - including the righteous women and Moshe.


The political and theological significance of the plagues
The Exodus and Elusive Perfection


Parshat Vaeira / Deserving Freedom
(Why did things need to get worse before they got better - before leaving Egypt. The Role of Am Yisrael in the Exodus)

Parshat Bo / Transcending TimePesach


Mourning of the Omer


The Law of Chadosh in the Diaspora

One or two days Yom Tov for visitors to Israel?

Chametz (not) fit for man and dogEssays
Essay:
In Search of Chametz:Total Eclipse

Of Matzot and Mitzvot

Shabbat HaGadol

Collecting Straw

The Fifth Cup

Frogs

Pharaoh's Heart

Around Midnight

Time for Freedom

The First Born

Rabbi Yehuda gave them Signs

The Eleventh Plague

The Wicked Son in the Passover Haggadah

A New Book, An Old Story - Parshat Shmot

Pharaoh's Conundrum - Parshat VaEra
  
The Dignity of Mitzvot - Parshat Bo

The Long Shortcut - Parshat B'Shalach

Parashat B'shalach - Winds of Salvation

Parashat Shmot 5775 Redemption Song

Parashat Bo 5775 It’s the Children

Haggadah based on the teachings of Rav Soloveitchik

Regarding Chametz and Kitniot in Israel on Shabbat Isru Chag

Sources for 21 Pesach Shiurim:

חמץ ומצה

הלילה הזה כולו צלי

חד גדיה


המצה של לוט

אין ביעור חמץ אלא שריפה

אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דייני

ארבע כוסות

פסח – הלכה, מנהג, וחומרה

חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה

חישב את הקץ

חרוסת

כנגד ארבע בנים  

מַצָּה זוּ שֶׁאָנוּ אוֹכְלִים עַל שׁוּם מָה. עַל שׁוּם מה? -לֶחֶם עֹנִי

מכירת חמץ

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

(פֶּסַח,) מַצָּה, (וּמָרוֹר)

קטנית

חג הפסח עד חצות

שיר השירים עם ברכה

ערב תבשילין, קיטניות וחמץ - הבט הלכתי ומחשבתי

רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה זכירת וסיפור יציאת מצרים
1.     Transcending Time
2.     Torah Readings for Pesach
The Evolving Haggada 
8.     Around Midnight
14.                  Tumah, Hyssop and the Korban Pesach
18.                  Sunset of the Regime - Leaving Egypt
21.  The Exodus and Elusive Perfection
22.  The Leadership Of Moshe
23.  Shmot - a Brief Overview What Is FREEDOM
24.  Parshat Shmot / A Sign Of Redemption
25.  Knowledge In Exile
26.  The Staff
27.                  Deserving Freedom
28.  Polemic Against Egyptian Beliefs
29.                  Transcending Time
30.                  Pharaoh's Responses to the Plagues
31.  Did we Leave Egypt too Soon
32.  Matzah of Lot
33.  Seder Night
34.  Shira
37.  Pesach
40.                  Leaving Egypt with the Vilna Gaon and Messiach ben Yosef –
41.                  From Egypt to Sinai
43.  Mourning of the Omer
45.                  The Dual Aspects of Sefirat Haomer
46.                  המכות של חושך
47.                  Raising Moshe
48.                  You Say You Want a Devolution
49.  The Law of Chadosh in the Diaspora
50.  One or two days Yom Tov for visitors to Israel?
51.  Chametz (not) fit for man and dog
53.                  Cleaning books for Pesach


Essays
1.     Devolution
2.    Total Eclipse
3.     Of Matzot and Mitzvot
4.     Shabbat HaGadol
5.     Collecting Straw
6.     The Fifth Cup
7.     Frogs
8.     Pharaoh's Heart
9.     Around Midnight
10.  Time for Freedom
11.  The First Born
12.  Rabbi Yehuda gave them Signs
13.  The Eleventh Plague
14.  The Wicked Son in the Passover Haggadah
15.  A New Book, An Old Story - Parshat Shmot
16.  Pharaoh's Conundrum - Parshat VaEra
17.  The Dignity of Mitzvot - Parshat Bo
18.  The Long Shortcut - Parshat B'Shalach
19.  Parashat B'shalach - Winds of Salvation
20.  Parashat Shmot 5775 Redemption Song
21.  Parashat Bo 5775 It’s the Children
22.  Haggadah based on the teachings of Rav Soloveitchik
23.  Regarding Chametz and Kitniot in Israel on Shabbat Isru Chag